top of page

EVENTS

ORGANIZED BY WILLIAM OPTIC

294840467_6085472104812967_4354937928774537059_n.jpg
William Optic

Program Perfect Vision by
Lion Club Raub & Pejabat Pendidikan Raub
August 2022

Menurut kajian 2016 yang diterbitkan dalam jurnal Ophthalmology, menjelang 2050, separuh daripada populasi dunia (hampir 5 bilion) akan mempunyai masalah rabun iaitu rabun jauh. Kelazimannya, rabun jauh dalam kalangan kanak-kanak menunjukkan trend yang lebih tinggi di Asia (60%) berbanding di Eropah (40%), ini adalah statistik yang menakjubkan.

Walaupun 80% daripada semua kecacatan penglihatan boleh dicegah mahupun diubati, langkah pertama pencegahan ialah mempunyai kesedaran, yang kedua adalah pengesanan awal melalui pemeriksaan penglihatan. Pengesanan awal boleh membawa kepada rawatan profesional dan penglihatan boleh ditambahbaik mahupun dipulihkan.

Terima kasih kami mengucapkan atas jemputan daripada Raub Lions Club dan Perjabat Pendidikan Raub, kami berbesar hati untuk menjadi sebahagian daripada program Perfect Vision yang bertujuan mempromosikan kesihatan mata, pemeriksaan dan mengenal pasti mereka yang berisiko kehilangan penglihatan.

******************************************

According to a 2016 study published in the journal Ophthalmology, by 2050, half of the world's population (nearly 5 billion) will be myopia (near-sighted). Myopia prevalence in school children remains higher in Asia (60%) than in Europe (40%), this is an astonishing statistic.

While Eighty percent of all visual impairment can be prevented or cured, the first step of prevention is awareness, the second is early detection through vision screening. Early identification leads to professional treatment and improved or restored sight.

Thanks to the invitation from Raub Lions Club and Pejabat Pendidikan Raub, we are honored to be part of the Perfect Vision program aimed at promoting eye health, screening, and identifying those at risk of vision loss.

******************************************

根据 2016 年发表在《眼科学》杂志上的一项研究,到 2050 年,世界上一半的人口(近 50 亿)将患有近视(近视)。 亚洲学童近视患病率(60%)仍高于欧洲(40%),这是一个惊人的统计数据。

虽然 80% 的视力障碍可以预防或治愈,但预防的第一步是提高认识,第二步是通过视力筛查及早发现。 早期识别导致专业治疗和改善或恢复视力。

感谢劳勿狮子会和Pejabat Pendidikan Raub的邀请,我们很荣幸成为 Perfect Vision 计划的一部分,该计划旨在促进眼睛健康、筛查和识别有视力丧失风险的人。

bottom of page